The picture shows Miki Nakamachi performing kata during a tournament.
Kata
Kata
Kata
Kata
No Picture
Kata
Kata
Kata
Kata